تأسيس دانشكده موسيقي

انقلاب فرهنگي موجب ادغام بخش دوره عالي هنرستان عالي موسيقي و هنرستان موسيقي ملي، همراه با ديگر رشته‌هاي هنري، در مجتمع دانشگاهي هنر گرديد. مجتمع دانشگاهي هنر كه سال‌ها بعد تحت عنوان دانشگاه هنر تهران نام گذاري شد داراي گروه‌هاي آموزشي متنوع هنر بود كه يكي از آنها به نام گروه موسيقي در دانشگاه مذكور فعاليت مي‌نمود.
نخستين فعاليت آموزشي گروه موسيقي مذكور پس از انقلاب فرهنگي، آموزش آن دسته از دانشجوياني بود كه فارغ‌التحصيلي آنان براي دريافت مدرك كارشناسي موسيقي منوط به گذراندن باقيمانده واحدهاي درسي تا حدود 25 واحد درسي بود.
با توجه به اينكه رشته‌هاي تحصيلي موجود در هنرستان عالي موسيقي سابق و هنرستان موسيقي ملي سابق در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي، فاقد برنامه‌هاي تحصيلي مصوب دولت بوده است ، لذا برنامه‌ريزي و تدوين نوين برنامة‌هاي درسي موسيقي براي دريافت مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم، پس از انقلاب فرهنگي، امري واجب و اجتناب ناپذير گرديد كه متعاقب آن رشته‌هاي تحصيلي ذيل براي دوره‌هاي علمي كاربردي ، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد تدوين گرديد .
1. رشته نوازندگي موسيقي ايراني
2. رشته نوازندگي موسيقي جهاني
3. رشته موسيقي نظامي
4. رشته آهنگسازي
5. رشته موزیکولوژی
پس از دريافت مصوبه دولتي از سه رشته تحصيلي مذكور، امكان ايجاد دانشكده موسيقي فراهم گرديد.
بنابراين نخستين دانشكده موسيقي كشور در مهرماه‌ سال 1373 در محل پرديس كرج دانشگاه هنر تهران افتتاح و آغاز به فعاليت آموزشي و پژوهشي نمود. ضمناً لازم به ياد آوري است دانشكده موسيقي مذكور براي نخستين بار دوره‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد موسيقي را كه از پيش از انقلاب اسلامي تا آن زمان سابقه نداشته است، نوگشائي نمود.
 
در حال حاضر دانشكده موسيقي دانشگاه هنر تهران با 8 ورودي دوره تحصيلي موسيقي در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد موسيقي به آموزش دانشجويان در رشته‌هاي تحصيلي مذكور اهتمام مي‌ورزد.